Inhoud

 1. Introductie
 2. Met welk doel worden de gegevens verwerkt en welke persoonsgegevens worden verwerkt?
 3. Hoe worden de persoonsgegevens verzameld?
 4. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
 5. Welke rechten hebben de bezoekers en hoe kunnen zij deze uitoefenen?
 6. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
 7. Bewaartermijn
 8. Cookies
 9. Links naar websites van derden
 10. Wijzigingen
 11. Contact / vragen
Cookiebeleid

Algemene Voorwaarden & Privacy Statement

1. Introductie

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website www.bouwimpression.nl. Ik respecteer de privacy van de bezoekers van mijn website en ga zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij houd ik mij aan de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de privacy.

In deze Privacyverklaring informeer ik u over de wijze waarop ik uw persoonsgegevens verwerk.

2. Met welk doel worden de gegevens verwerkt en welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Ik kan persoonsgegevens van de bezoekers van mijn website (hierna: bezoekers) gebruiken voor één of meer van de onderstaande doelen:
• versturen van nieuwsbrieven;
• versturen van vacaturealerts;
• aanmelding voor events;
• in behandeling nemen van vragen en klachten;
• het doen van klanttevredenheidsonderzoek;
• in behandeling nemen van serviceverzoeken;

Ik verwerk van al onze bezoekers:
• IP-adres;
• Cookies.

Daarnaast heeft u de keuze om zelf persoonsgegevens achter te laten via mijn website, voor één van de hierboven genoemde doelen.
Wij verwerken alleen persoonsgegevens die u zelf bij mij achterlaat:
• voor- en achternaam;
• e-mailadres;
• adres;
• telefoonnummer.

3. Hoe worden de persoonsgegevens verzameld?
De persoonsgegevens van de bezoekers worden onder meer op onderstaande wijzen verkregen:
• via het gebruik van de website alsmede de daarop geplaatste cookies;
• door verstrekking van persoonsgegevens door de gebruiker zelf.

4. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
Ik neem de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van mijn website serieus en neem daarom passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Mijn medewerkers die toegang hebben jouw persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding en hebben uitsluitend toegang tot deze persoonsgegevens indien nodig voor de uitoefening van hun functie en/of het ondersteunen van de website.

5. Welke rechten hebben de bezoekers en hoe kunnen zij deze uitoefenen?
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben bezoekers verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens om hun privacy te waarborgen:
• Recht op inzage;
• Recht op verbetering/aanvulling;
• Recht op verwijdering;
• Recht op het beperken van de verwerking;
• Recht op overdraagbaarheid;
• Recht op bezwaar tegen verwerking.

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kan schriftelijk bij mij worden ingediend, te bereiken via info@bouwinpression.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy vraag ik u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

Wanneer ik  een verzoek ontvang, zal ik afhankelijk van de aard van het verzoek eerst een belangenafweging maken en beoordelen of ik aan het verzoek kan en mag voldoen. Daarna zal ik een passende reactie sturen.

6. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Ik kan de persoonsgegevens van bezoekers delen met:
• Opdrachtgevers, samenwerkingspartners of klanten van BouwImpression;
• Dienstverleners die worden ingeschakeld om in opdracht van BouwImpression diensten te verlenen;
• Derden, waaronder maar niet beperkt tot toezichthouders, de belastingdienst of andere instanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Met derden die persoonsgegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik  een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de bezoekers.

7. Bewaartermijn
Ik bewaak persoonsgegevens van bezoekers niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij deze zijn verkregen, tenzij ik wettelijk verplicht ben gegevens langer te bewaren.

8. Cookies
Mijn website maakt gebruik van cookies, meer informatie hierover vindt u in mijn cookiestatement.

9. Links naar websites van derden
Mijn website bevat mogelijk verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Ik ben op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Ik raad aan de betrokkenen aan de privacyverklaring van de websites van deze derden te raadplegen om geïnformeerd te worden over de wijzen waarop deze derden met haar persoonsgegevens omgaan.

10. Wijzigingen
Ik behoud mij het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op mijn website worden gepubliceerd, raadpleeg onze website regelmatig zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 08 december 2021.

11. Contact / vragen
Indien u vragen hebt over deze Privacyverklaring neem dan contact op met info@bouwimpression.nl

Cookiebeleid

De website www.bouwimpression.nl (“Website”) en eventuele aanvullende diensten worden aangeboden door BouwImpression.nl. In dit Cookie Statement staat belangrijke informatie over de soorten cookies en vergelijkbare technieken die ik gebruik, en voor welke doeleinden dit gebeurt.

1. Wat zijn cookies?

Cookies, en vergelijkbare technieken zoals bepaalde JavaScript-code en pixels, zijn kleine (tekst)bestandjes die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u via de browser de Website bezoekt. Waar dit wettelijk vereist is, zullen wij u via de Website eerst om toestemming vragen voordat cookies en/of vergelijkbare technieken (hierna: “cookies”) worden geplaatst. Indien u de Website na een eerder bezoek wederom bezoekt, kunnen de cookies naar mijn servers gestuurd worden.

2. Waarom gebruik ik cookies?
Het is voor het goed kunnen leveren van mijn diensten (via de Website) nodig dat ik een aantal cookies gebruik. Dit doen ik onder andere om:

a. het gebruik van de Website leuker en makkelijker te maken;

b. te zorgen dat u dezelfde informatie niet vaker ontvangt dan nodig, of meerdere keren moet invullen;

c. het gebruik van de Website te analyseren en meten (de duur en de frequentie van bezoek, het aantal bezoekers, het klikgedrag); en

d. een duidelijk beeld te krijgen van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergave(n).

Daarnaast gebruik ik op de Website cookies om:

e. videocontent van YouTube weer te geven;

3. Welke soort cookies gebruik ik
De Website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Op het gebruik van cookies van andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing.